Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Osadní řád

 

ObrazekPovinnosti uživatelů

 

Uživatele jsou povinní:

a) užívat zahrádku pouze k zahrádkářským účelům

b) respektovat sousedká práva ve smyslu ustanovení § 127 Občanského zakoníku, zejména nesmí obtěžovat nadmíru přiměřenou poměrům ostatní uživatele hlukem, prachem,popílkem, kouřem, plyny, pachy, pevnými a tekutými odpady, stíněním, vnikáním chovných zvířat na sousední zahrádky nebo společné plochy v osadě, neohrožovat sousední pozemky nebo stavby úpravami užívaného pozemku nebo nebo staveb na něm nacházejícjích.

c) nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty, skládkami, udržovat pořádek, dodržovat hygienické předpisy, neprovádět činnosti vedoucí k znečišťování pozemku na osadě, komposty zřizovat jen na vymezených místech, tuhý odpad neslučitelný se zahrádkářskou činnosti každý člen odveze do sběrných míst k tomu určených,

d) nepoužívat v areálu střelné zbraně

e) podílet se na udržování společných zařízení zahrádkové osady a společných ploch

f) platit náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodné v každé zahrádkové osadě,

g) dodržovat stanovy svazu a ustanovení tohoto Osadního řádu

h) zúčastňovat se členských schůzi ZO a plnit její usnesení

i) sledovat oznámení výboru naší ZO, případné správy osady ve vývěsních skříňkách

j) ve lhůtě platit členské příspěvky a účelové příspěvky a účastnit se práce na budování a údržbě společných zařízení podle usnesení výboru ZO,

k) udržovat stavby a celkově zahrádku v řádném stavu, t.j. provádět včas agrotechnická opatření, která vyplývají ze zásad řádného hospodaření, zejména hubit plevel, chránit pozemky a porosty před škůdci a dělat na vlastní náklady opatření na zamezení výskytu a hubení škůdců

l) šetřit společný majetek a zařízení osady a hlásit naší zahrádkové správě ihned každé poškození a porušení,krádež hlástt policii v Opavě

m) zákaz sekání trávy motorovými sekačkami, křovinořezy apod., požívání motorových pil při řezání dřeva a nadměrně hlučných zařízení, včetně hlasitého používání reprodukované nebo živé hudby o sobotách od 14. hodin a nedělích a svátcích,

n) dodržovat rychlost do 15 km za hodinu při jízdách na komunikacích uvnitř zahrádkových osad, uplatňovat při řízení právo přednosti zprava a parkování uvnitř svých zahrádek nebo na vyhrazených místech určených pro motorová vozidla,

o) zákaz volného pohybu psů na společných plochách v osadě. Je přípustný jen  na vodítku a svybavením na odstranění exkrementů

Vstup cizích osob do zahrádkové osady

je povolen pouze za doprovodu člena ČZS - uživatele zahrádky nebo jeho rodinného příslušníka, který je povinen dbát, aby se tato osoba nedopouštěla jednání neslučitelným s Osadním řádem. Závažná a opakovaná porušení Osadního řádu mohou mít za následek zrušení nájemní (podnájemní) smlouvy ze strany naší ZO, přičemž nárok poškozeného na náhradu škody a odpovědnosti z porušení dobrých mravů není tímto opatřením dotčeno.

 

Poznámka: Přesto, že je Osadním řádem povoleno v sobotu do 14. hodin používání hlučných zařízení, doporučujeme v zájmu dobrých sousedských vztahů upustit od jejich používaní!